پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘انتشارات ممتاز’

قزاقها، یازده ساعت لاینقطع جنگ کرده بودند. غرش توپها مدتها پیش خاموش شده و اینک جز چکاچک شمشیر و نیزه و فریاد مردان جنگی صدای دیگری بگوش نمی‌رسید. هرگاه که «تاراس ایوانویچ بولبا؟» بعلت عدم وجود خصم مکث میکرد، چشمان خون‌گرفته خود را بر افراد میدوخت و نگاهی باطراف خویش می‌انداخت و سرش را با رضایت خاطر می‌جنباند. گروه کشته‌شدگان بسیار کثیر بود. بولبا هرچند که در جنگهای بسیاری شرکت   ادامه ...

انتشارات ممتاز کتاب غیرایرانی گیورگیس آقاسی (مترجم) نیکولای گوگول