پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘انتشارات روشنگران و مطالعات زنان’

همه این داستان کمابیش اتفاق افتاده است. به هر حال، قسمتهایی که به جنگ مربوط می‌شود، تا حد زیادی راست است. یکی از بچه‌هایی که در درسدن می‌شناختم راستی راستی با گلوله کشته شد، آن هم به خاطر برداشتن قوری چای یک نفر دیگر. یکی دیگر از بچه‌ها، دشمنان شخصیش را جدا تهدید کرد که بعد از جنگ می‌دهد آدمکشهای حرفه‌ای، آنها را ترور کنند. البته من اسم همه آنها   ادامه ...

انتشارات روشنگران و مطالعات زنان علی‌اصغر بهرامی (مترجم) کتاب غیرایرانی کرت وانه‌گت