پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘علی‌اصغر سروش (مترجم)’

هر روز در فضای شهرک کارگری که دود و غبار، آسمان آن را پوشانده بود، صدای سوت کارخانه ای می غرید و در پی آن مردانی غم زده با بدنی خسته و رنجور از کار و تلاش روز قبل به سرعت از خانه های کوچک خاکستری رنگ خود مانند سوسک هایی وحشت زده بیرون می دویدند و درآن هوای سرد سحرگاه، از کوچه های تنگ و باریک شهرک به سوی   ادامه ...

انتشارات هیرمند علی‌اصغر سروش (مترجم) کتاب غیرایرانی ماکسیم گورکی