پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘یوسف قریب (مترجم)’

در میان دیگر ساختمان‌های عمومی شهری که بهتر است از ذکر نام آن خودداری شود، و برای آن به هیچوجه اسم مستعاری هم نسازم عمارتی است که نظیر آن در اکثر شهرها اعم از کوچک یا بزرگ به چشم می‌خورد و جایگاه نگاهداری مستمندان است، و در این نوانخانه در روز و تاریخ یکه نیازی نیست برای تکرار آن خود را به زحمت افکنم و تازه برای خواننده هم ذکر   ادامه ...

انتشارات گوتنبرگ چارلز دیکنز کتاب غیرایرانی یوسف قریب (مترجم)