پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘دیویر سلتزر’

در یک چشم بر هم زدن اتفاق افتاد. حرکتی در کهکشانها که وقوع آن می‌باید مدت درازی به طول می‌انجامید در یک میلیونیوم ثانیه روی داد. در رصدخانه کیپ‌هاتی، ستاره‌شناس جوانی مبهوت و درمانده بر جای خود نشسته بود چرا که تنها یک لحظه در روشن کردن دوربینی که ممکن بود بتواند از آن پدیده منحصر به فرد عکسبرداری کند درنگ کرده بود. پدیده‌ای که از درهم شکستن ذرات معلق   ادامه ...

دیویر سلتزر شهریار نیرومند (مترجم) کتاب غیرایرانی نشر سمیر