پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘انتشارات فرانکلین’

در گندمزارهای دشت مرتفع کانزاس غربی دهکدهء هاکلوم واقع شده است. اینجا منطقهء دورافتاده شمالی است که مردم دیگر نقاط کانزاس آن را «آن طرفها» می‌نامند. این دهستان که حدود ۷۰ میلی شرق مرز کولورادو است، با آسمان نیلگون و هوای صاف بیابانی بیشتر شبیه مناطق باختری است تا نقاط مرکزی، لهجه محلی آنجا با صدای تودماغی مردمان دشت‌نشین آهنگی خشن دارد. مردها اکثرا شلوارهای تنگ و چکمه‌های پاشنه‌دار با   ادامه ...

انتشارات فرانکلین ترومن کاپوتی کتاب غیرایرانی

حوادث شگفتی که می خواهم بازگو کنم تابستان گذشته در «فونتامارا» به وقوع پیوست. من این نام را به دهکدهء قدیمی و گمنام کشاورزانی فقیر داده ام که نزدیک «مارسیکا» در شمال ناحیه ای موسوم به «دریاچهء فوچینو»، در دره ای درفاصلهء میان سلسله کوهها و تپه ها واقع شده است. من بعدا دریافتم که این اسم،گاهی، با جزئی تغییراتی، به شهرهای دیگر جنوب ایتالیا اطلاق میشود. موضوع مهمتر اینکه   ادامه ...

انتشارات فرانکلین اینیاتسیو سیلونه کتاب غیرایرانی منوچهر آتشی (مترجم)