پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘عبدالله توکّل (مترجم)’

دیگران کتابی از این می ساختند. اما من همه نیرویم را به کار بردم تا سرگذشتی را که اینجا می آورم، از نو در خاطر زنده کنم و همّتم در این میان فرسود… پس، تنها خاطره هایم را خواهم نوشت و اگرچه این خاطره ها در برخی جاها پاره پاره و از هم گسیخته است، از هیچ ابداعی یاری نخواهم جست که به هم وصله زنم یا به هم پیوندشان   ادامه ...

آندره ژید انتشارات نیلوفر رضا سیدحسینی (مترجم) عبدالله توکّل (مترجم) کتاب غیرایرانی