پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘ب مقدم (مترجم)’

نمیدانم آیا میتوانم، به احساس مجهولی که ملال و در عین حال لطفش مرا آزار میدهد، نام زیبا و باشکوه غم را بدهم؟ این احساس آنقدر کامل و خودپسندانه است که من از داشتن آن تقریبا شرمنده هستم. در صورتیکه غم همیشه در نظرم بزرگ و افتخارآمیز بوده است. من غم را نمی‌شناختم ولی با اضطراب و افسوس و گاهی هم با پشیمانی آشنا بودم. امروز چیزی عصبانی‌کننده، هیجان‌آور و   ادامه ...

ب مقدم (مترجم) بنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه فرانسواز ساگان کتاب غیرایرانی