پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘جعفر شهری’

امشب شب چله مرگ میرزافضل‌الله شوهر انسیه خانم بود و وقتی جمعیت از سر خاک برگشتند انسیه خانم که شوهرش را بیشتر از جانش دوست میداشت همراهان را رها کرده، خود بحضرت عبدالعظیم رفت تا اشک مفصلی ریخته، بلکه عقده دلی را که بخاطر عزیز از دست رفته‌اش مثل بار قلوه‌سنگی در سینه‌اش نشسته بود خالی نماید. این انسیه خانم و میرزافضل‌الله از آن زن و شوهرهای مهربانی بودند که   ادامه ...

انتشارات موسسه مطبوعاتی خزر جعفر شهری کتاب ایرانی