پنج سطر

از هر کتاب

سرزمینی که هرگز نتوان به آن رسید

به راستی که در یک سرزمین، چندین دنیا وجود دارد. اگر در رشته کوههای «آردن» بچرخیم، در آنها نه یک جنگل، صدها جنگل میبینیم، در نواحی شمال با سرحد رود راین، یا بندر آنورس صدها تپه و دشت بارور و آبهای پهناور، قناتها و رودها و خلیجها می بینیم، در حالیکه در قلب شهرها و در میان میدانهای خلوت مجسمه هایی سر برافراشته است که هم ترس و هم حس تحسین آدمی را بر می انیزد.
فرسنگها دور از این شکوه و جلال دهکده «لمینوال» واقع شده است که از بزرگی، قریه نام گرفته است.
آنجا یک پستخانه دارد و یک محضردار و یک طبیب و مهمانسرایی برای سیاحان که اسمش مسافرخانهء «گوزن بزرگ» است. این مهمانخانه حالت مخصوصی به این ناحیه بخشیده است. پیشترها در این گوشه از جنگل آردن فقط چند خانهء پرت دهاتی وجود داشت. بعدها که پای مردم شهرنشین برای گذراندن تعطیلات به این جا باز شد ساختمانهای ییلاقی ساخته شد و به این ترتیب کم کم یک نیمچه شهر تفریحی بوجود آمد که هیچ وقت خصصیتهای خودش را از دست نداد…

 

سرزمینی که هرگز نتوان به آن رسید

• آندره دوتل
• ترجمه لیلی امیرارجمند
• انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی

طراحی گرافیک و تبلیغات، طراحی لوگو، طراحی بروشور، طراحی کاتالوگ، طراحی سایت

آندره دوتل, شرکت سهامی کتابهای جیبی, کتاب غیرایرانی, لیلی امیرارجمند (مترجم)