پنج سطر

از هر کتاب

اولیور تویست

در میان دیگر ساختمان‌های عمومی شهری که بهتر است از ذکر نام آن خودداری شود، و برای آن به هیچوجه اسم مستعاری هم نسازم عمارتی است که نظیر آن در اکثر شهرها اعم از کوچک یا بزرگ به چشم می‌خورد و جایگاه نگاهداری مستمندان است، و در این نوانخانه در روز و تاریخ یکه نیازی نیست برای تکرار آن خود را به زحمت افکنم و تازه برای خواننده هم ذکر آن در اینجا نتیجه چندانی ندارد، موجودی فانی که نام او در عنوان این فصل آمده پا به عرصه هستی نهاد.
پس از اینکه نوزاد به کمک جراح محل به این دنیای رنج و اندوه آمد تا مدتها بعد همگی تردید داشتند که بچه زنده بماند و لزومی داشته باشد که برایش نامی برگزینند و در آن صورت محققا این یادداشتها نیز هرگز به نظر کسی نمی‌رسد و اگر هم قرا رمی‌شد آن را تدوین کنند در طی یکی دو صفحه می‌توانست به صورت شرح حال موجز و دقیقی در ادبیات هر عصر و کشوری خودنمایی کند….

اولیور تویست

چارلز دیکنز
• ترجمه یوسف قریب
• انتشارات گوتنبرگ

 

طراحی گرافیک و تبلیغات، طراحی لوگو، طراحی بروشور، طراحی کاتالوگ، طراحی سایت

انتشارات گوتنبرگ, چارلز دیکنز, کتاب غیرایرانی, یوسف قریب (مترجم)