پنج سطر

از هر کتاب

وقتی که برادرم جیم تقریبا سیزده‌ساله بود، دستش از ناحیه آرنج به سختی شکست. هنگامی که دستش معالجه شد و ترسش از اینکه دیگر هیچ‌وقت نتواند فوتبال بازی کند تخفیف پیدا کرد، به ندرت به این حادثه فکر می‌کرد. بازوی چپش اندکی از بازوی راست کوتاه‌تر بود. وقتی که می‌ایستاد یا راه می‌رفت، پشت دست چپش زاویهء قائمه‌ای با تنش تشکیل می‌داد و شستش موازی رانش قرار می‌گرفت. همین قدر که می‌توانست توپ را پاس بدهد و پانت کند، دیگر غمی نداشت.

سال‌ها بعد وقتی مجالی دست داد که به گذشته فکر کنیم، گاهی دربارهء عللی که منجر به این حادثه شد با هم صحبت می‌کردیم. من عقیده داشتم که خانواده یوئل همه این ماجرا را موجب شدند، ولی جیم که چهارسال از من بزرگ‌تر است، می‌گفت مطلب سابقه طولانی‌تری داد. به عقیده او ماجرا از تابستانی که دیل نزد ما آمد و برای اولین بار، فکر از خانه بیرون کشیدن بو رَدلی را مطرح کرد شروع شد…

 

کشتن مرغ مینا

• هارپر لی
• ترجمه فخرالدین میررمضانی
• انتشارات امیرکبیر

طراحی گرافیک مهدی محجوب
انتشارات امیرکبیر, فخرالدین میررمضانی (مترجم), کتاب غیرایرانی, هارپر لی