پنج سطر

از هر کتاب

آبروی ازدست رفته کاترینا بلوم

برای گزارش زیر چند منبع فرعی و سه منبع اصلی وجود دارد، که اینجا در ابتدا یک بار نام آنها برده می‌شود ولی بعدها دیگر اشاره‌ای بدانها نخواهد شد. منبعهای اصلی که «سرچشمه»های این گزارش‌اند از این قرارند: صورت مجلسهای پلیس، وکیل دعاوی دکتر هوبرت بلورنا، همچنین صورت مجلسهای دادستان پتر هاخ، که رفیق مدرسه و دانشگاه او نیز بوده است. که -البته به طور محرمانه- بعضی از اقدامهای ادارهء تحقیق و نتایج آن را، تا آنجا که در صورت مجلسها منعکس نبوده است، به آنها افزوده، طبیعی است نه برای استفادهء رسمیف بلکه تنها برای استفادهء خصوصی. زیرا ناراحتی رفیقش بلورنا -که تمام جریان برایش غیرقابل فهم بود و با وجود این می‌گفت: «وقتی درست فکر می‌کنم به نظرم نه تنها غیرقابل فهم نیست، بلکه تقریبا منطقی می‌آید»- او را افسرده می‌ساخت. از آنجا که پرونده کاترینا بلوم به علت رفتار خود متهم و موقعیت بسیار مشکل وکیل مدافعش دکتر بلورنا در هر صورت کم و بیش ابهام‌آمیز خواهد ماند، شاید بعضی از خطاهای کوچک، و بسیار انسانی، که هاخ مرتکب شد، نه تنها قابل فهم بلکه قابل بخشش نیز باشد. منبعها یا سرچشمه‌ها یفرعی، که بعضی با اهمیت زیاد و بعضی کم اهمیت‌ترند، لازم نیست در اینجا نام برده شوند، زیرا خصوصیت در هم پیچیدگی، غرض، پیش‌داوری، افسون و گواهی آنها از خود گزارش بدست می‌آید…

 

■ آبروی از دست رفته کاترینا بلوم

• هاینریش بل
• ترجمه شریف لنکرانی
• انتشارات خوارزمی

طراحی گرافیک و تبلیغات، طراحی لوگو، طراحی بروشور، طراحی کاتالوگ، طراحی سایت
◄ اقتباس سینمایی از کتاب آبروی از دست رفته کاترینا بلوم، در سال ۱۹۷۵ به کارگردانی ورنر هرتسوک:

 

انتشارات خوارزمی, شریف لنکرانی (مترجم), کتاب غیرایرانی, هاینریش بل