پنج سطر

از هر کتاب

شاکی اصلی در این واقعه مادر سیروس م بود که در دادخواستش می گوید، پسرم از بچگی قدر اسباب و وسائلش را نمی دانست، همیشه چیزهایش را جا میگذاشت و ما را به دردسر می انداخت و ما مجبور می شدیم مثل حالابه دنبال وسائل گمشده اش برویم. ایشان در شرح جزئیات این واقعه اظهار داشته اند که آن شب سیروس روی تختخوابش بخواب رفته بود و وقتی او دیده پنجره باز است و باد خنکی می آید و ممکن است سرما بخورد، خواسته پتویی رویش بیندازد، یکی از پاهای سیروس را سرجایش نمی بیند…

حرکت زیبا و آسان (از مجموعه دیوان سومنات)

• نوشته ابوتراب خسروی
• نشر مرکز

طراحی گرافیک مهدی محجوب
ابوتراب خسروی, کتاب ایرانی, نشر مرکز