پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘فریده مهدوی دامغانی (مترجم)’

آه، چه خشنودم از آن که ره سپاردم! آه، عزیزترین دوستم، به راستی قلب انسان چگونه است؟ ترک کردن تو، توئی که تا این اندازه دوست می‌دارم، توئی که هماره از او جداناپذیر بوده‌ام، ترک تو، و حال داشتن و تجربه کردن چنین احساسی از خوشحالی و خرسندی…! امّا نیک می‌دانم که مرا خواهی بخشود. آیا به راستی سایر روابطم، به گونه‌ای از سوی تقدیر برگزیده نشده بود تا قلبی   ادامه ...

فریده مهدوی دامغانی (مترجم) کتاب غیرایرانی نشر تیر یوهان ولفگانگ گوته