پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘بهروز بهزاد (مترجم)’

خانم واکر متولد فولکلان زن سالخورده‌ای بود که از چهل سال پیش یک پانسیون بورژوازی در پاریس در کوچه سنت ژنه ویو بین ناحیه لاتن و حومه سن مارسو واقع در شهر پاریس اداره می‌کرد. این پانسیون که بنام پانسیون مادام واکر شهرت داشت مردان و زنان و جوانان و پیران را از هر طبقه در منزل خود می‌پذیرفت و تا آن روز کسی نشنیده بود که از این پانیسیون   ادامه ...

انتشارات فرخی انوره دو بالزاک بهروز بهزاد (مترجم) کتاب غیرایرانی