پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘لیلی امیرارجمند (مترجم)’

به راستی که در یک سرزمین، چندین دنیا وجود دارد. اگر در رشته کوههای «آردن» بچرخیم، در آنها نه یک جنگل، صدها جنگل میبینیم، در نواحی شمال با سرحد رود راین، یا بندر آنورس صدها تپه و دشت بارور و آبهای پهناور، قناتها و رودها و خلیجها می بینیم، در حالیکه در قلب شهرها و در میان میدانهای خلوت مجسمه هایی سر برافراشته است که هم ترس و هم حس   ادامه ...

آندره دوتل شرکت سهامی کتابهای جیبی کتاب غیرایرانی لیلی امیرارجمند (مترجم)