پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘انتشارات کتاب روشن’

سی و پنج سال است که در کار کاغذ باطله هستم و این “قصه عاشقانه” من است. سی و پنج سال است که دارم کتاب و کاغذ باطله خمیر می کنم و خود را چنان با کلمات عجین کرده ام که دیگر به هیئت دانشنامه هایی درآمده ام که طی این سالها سه تُنی از آنها را خمیر کرده ام. سبویی هستم پر از آب زندگانی و مردگانی، که کافی   ادامه ...

انتشارات کتاب روشن بهومیل هرابال پرویز دوایی (مترجم) کتاب غیرایرانی