پنج سطر

از هر کتاب

سی و پنج سال است که در کار کاغذ باطله هستم و این “قصه عاشقانه” من است. سی و پنج سال است که دارم کتاب و کاغذ باطله خمیر می کنم و خود را چنان با کلمات عجین کرده ام که دیگر به هیئت دانشنامه هایی درآمده ام که طی این سالها سه تُنی از آنها را خمیر کرده ام. سبویی هستم پر از آب زندگانی و مردگانی، که کافی است کمی به یک سو خم شوم تا از من سیل افکار زیبا جاری شود. آموزشم چنان ناخودآگاه صورت گرفته که نمی دانم کدام فکری از خودم است و کدام از کتابهایم ناشی شده…

تنهایی پر هیاهو

• بهومیل هرابال
• ترجمه پرویز دوایی
• انتشارات کتاب روشن

◄ تریلر انیمیشن عروسکی تنهایی پرهیاهو، محصول ۲۰۰۷ آمریکا:

طراحی گرافیک مهدی محجوب
انتشارات کتاب روشن, بهومیل هرابال, پرویز دوایی (مترجم), کتاب غیرایرانی