پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘آلکس هایلی’

اوایل بهار ۱۷۵۰، در غرب آفریقا، در دهکده جفور که حدود چهار روز با ساحل زامبیا فاصله داشت، در خانواده عمر و بینتا کینته پسری بدنیا آمد که کاملا شبیه مادرش لطیف و زیبا و سیاه بود. قابلهء نیوبوتوی پیر و مادربزرگ یاسیا تا دیدند بچه پسر از از شادی خندیدند. طبق سنت نیاکانشان اگر فرزند اول خانواده‌ای پسر میشد آنرا نشانهء خیر و برکت خداوند برای آن خانواده و   ادامه ...

آلکس هایلی انتشارات جاویدان حسن مروی (مترجم) کتاب غیرایرانی محمدتقی کرباسی (مترجم)