پنج سطر

از هر کتاب

طریق بسمل شدن

از جایی، نقطه‌ای بر این کره‌ی خاکی گلوله‌ای از دهانه‌ی لولهی یک سلاح شلیک میشود: نه! از جایی، نقطهای در این کرهی زمین گلولهای سربی، سنگین و مخرب از دهانهی فراخ لولهی بلند یک سلاح سنگین شلیک میشود. دقیقتر از این نمیشود گفت، مگر اینکه بدانیم درون آن حجم نسبتا مخروطی چه میزان مواد انفجاری طراحی و جاگذاری شده است. این را ما نمیدانیم، شاید مغزی که فرمان فشردن دکمهای را میدهد هم نداند. چرا باید تصور کنم انگشتی فقط یک دکمه را فشار میدهد؟ ای بسا یک اهرم را پایین یا بالا میکشاند؟ چه میدانم؟چه فرقی میکند، و چه تشخّصی میتوان قایل شد برای اجزائی از یک ماشین کشتن که تک به تک آن، یک مجموعه، یک ترکیب را به وجود آورده باشند؟ پس گلولهای شلیک شد تا بعد از طی سفری – که در خیال من طولانی میگذرد- در جایی از همین زمین فرود بیاید، منفجر بشود، ویران کند و جای را به آتش بکشد و ابری از دود در هوا بدماند…

■ طریق بسمل شدن

• محمود دولت‌آبادی
• نشر چشمه

طراحی گرافیک و تبلیغات، طراحی لوگو، طراحی بروشور، طراحی کاتالوگ، طراحی سایت

◄ محمود دولت آبادی، و خوانش کتاب طریق بسمل شدن:

 



کتاب ایرانی, محمود دولت‌آبادی, نشر چشمه