پنج سطر

از هر کتاب

     پاییز شروع می‌شود و درختها به رنگ زرد، سرخ و ارغوانی در می‌آیند، گویی گرداگرد «شهرک آبگرم»‌را، در میان درّه ای باصفا حریفی فرا گرفته است. زنها در میان ستونهای تاسیسات حمام می‌کردند و بر روی فواره چشمه ها خم می‌شوند. این زنها نازا هستند‌ و امید بسته اند که در این آبهای گرم زایائی بیابند. در میان مشتریان اینجا عدهء مردان خیلی کم است…

والس خداحافظی

• میلان کوندرا
• ترجمه عباس پژمان
• نشر علم

طراحی گرافیک مهدی محجوب
عباس پژمان (مترجم), کتاب غیرایرانی, میلان کوندرا, نشر علم